In onze raadpleegomgeving vind je:

 • de data van de verschillende overlegorganen;
 • de agenda en de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de besluitenlijst van:
  • de gemeenteraad;
  • de raad voor maatschappelijk welzijn;
  • het college van burgemeester en schepenen;
  • het vast bureau;
  • besluiten burgemeester;
  • specifieke besluiten (bv. verkeers-, retributie- of belastingreglementen).

De oudere reglementen vind je nog op deze website.

De reglementen die sinds 1 december 2024 werden goedgekeurd, zijn beschikbaar in de raadpleegomgeving.

Inzage/afschrift besluit

Wil je een besluit inkijken of er een afschrift van ontvangen, dan moet je dit schriftelijk aanvragen. Je kan je aanvraag per brief (stad Tienen, Grote Markt 27 - 3300 Tienen) of per e-mail (secretariaat@tienen.be) richten aan het stadsbestuur. 

In de aanvraag moet je duidelijk volgende zaken vermelden:

 • je naam en adres (als je de aanvraag indient voor een andere persoon, moet je ook de identiteitsgegevens van die persoon vermelden);
 • welk besluit je graag wil inzien of van welk besluit je een afschrift wil krijgen;
 • Hoe je de gevraagde informatie wil ontvangen (mail of post).

Klacht tegen besluiten

De provinciegouverneur staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Hij kan beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht. Je vindt er een antwoord op volgende vragen: 

 • Wie kan klacht indienen?
 • Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen? 
 • Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen?
 • Binnen welke termijn moet je een klacht indienen?
 • Hoe dien je een klacht in?
 • Wat doet de toezichthoudende overheid met je klacht?
 • Beroep bij de Raad van State?